Cap a la fi del segle XIX s’instal·laren a Calella les primeres fàbriques tèxtils mogudes per vapor: la més important va ser la que fundaren Josep Llobet i Guri i Josep Guri i Sabater i que va comercialitzar la prestigiosa marca “El Faro de Calella”. L’edifici conegut popularment com “la fàbrica de la carretera” va ser construït a finals del anys vint i va entrar en funcionament el 1930, arribant a tenir més d’un miler de treballadors. Està estructurat en dues grans naus, amb soterrani, planta baixa, pis i sotacoberta, separades per dos patis amb un cos central d’unió destinat a la càrrega i descàrrega. Delimita l’edifici un cos paral·lel a la carretera, que té com annex la sala de calderes. La façana principal, d’inspiració clàssica, s’ordena simètricament transmetent una contundent impressió de solidesa.

A finals del segle XX la Fàbrica passa a ser pública i se’n remodelen diferents sales. La sala polivalent acull gran nombre d’actes culturals, entre els quals l’Screamin’ Festival, un dels festivals europeus més importants de rock & roll.

————————–

Hacia finales del siglo XIX se instalaron en Calella las primeras fábricas textiles movidas por vapor: la más importante fue la que fundaron Josep Llobet  Guri y Josep Guri  Sabater y que comercializó la prestigiosa marca “El Faro de Calella “. El edificio conocido popularmente como “la fábrica de la carretera” fue construido a finales de los años veinte y entró en funcionamiento en 1930, llegando a tener más de un millar de trabajadores. Está estructurado en dos grandes naves, con sótano, planta baja, piso y buhardilla, separadas por dos patios con un cuerpo central de unión destinado a la carga y descarga. Delimita el edificio un cuerpo paralelo a la carretera, que tiene como anexo la sala de calderas. La fachada principal, de inspiración clásica, se ordena simétricamente transmitiendo una contundente impresión de solidez.

A finales del siglo XX la Fábrica pasa a ser pública y se remodelan diferentes salas. La sala polivalente acoge gran número de actos culturales, entre los cuales el Screamin’ Festival, uno de los festivales europeos más importantes de rock & roll.

 ————————–

Towards the end of the nineteenth century settled in Calella first steam-powered textile mills: the most important was the one who founded Josep Llobet Guri and Josep Guri Sabater and commercialized the prestigious “El Faro de Calella. “The building known as “the factory of the road” was built in the late twenties and came into operation in 1930, reaching more than one thousand employees. It is divided into two buildings with basement, ground floor, first floor and attic, separated by a courtyard. The main façade of classical inspiration, symmetrically arranged transmiting a strong impression of solidity.

In the late twentieth century the factory becomes public and several rooms are remoleded. The multipurpose hall hosts several cultural events, including the Screamin ‘Festival, one of the biggest European festivals of rock & roll.

 

fabrica
 

0 fabrica llobet

012_Fàbrica_Llobet-Guri